« Publikationen
Paradigmaticeskie otnosenija proizvodnych slov i ich predstavlenie v dvujazycnom slovare (na meteriale glagolov s prefikdom ob-)
Belentschikow, Renate
Novye javlenija v slavjanskom slovoobrazovanii: sistema i funkcionirovanie . - Moskva : Izdat. Moskovskogo Univ., ISBN 978-5-211-05703-6, S. 163-174, 2010; Kongress: Mezdunarodnoj naucnoj konferencii; (Moskva) : 2009.03.24-26
Bibliographie: Buchbeitrag
Weitere Publikationen der Autoren